Veličina teksta: Font

+ -

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Europska unija Europski strukturni i investicijski fondovi Operativni program - Konkurentnost i kohezija
Gospić razvoj infrastrukture

Svjetlovodna mreža

Nepokretna pristupna širokopojasna mreža sljedeće generacija, ili NGA mreža (engl. Next Generation Access), naziv je za suvremenu komunikacijsku mrežu izgrađenu od svjetlovodnih niti i kabela. Svjetlovodna mreža je vrsta NGA mreže u kojoj su svjetlovodne niti i kabeli položeni do krajnjih korisnika. Svjetlovodna mreža omogućava brzi pristup internetu za sve korisnike spojene na mrežu, s brzinama od nekoliko stotina megabita po sekundi (Mbit/s), pa do nekoliko gigabita po sekundi (Gbit/s) i više.

Kapacitete svjetlovodne mreže za svakog korisnika spojenog na mrežu moguće je povećavati kako rastu komunikacijske potrebe korisnika, bez potrebe za zamjenom ili nadogradnjom svjetlovodnih niti i kabela. Tako će u bliskoj budućnosti svjetlovodne mreže podržavati brzine od nekoliko gigabita po sekundi (Gbit/s) po svakom korisniku, a kasnije i brzine reda veličine terabita po sekundi (Tbit/s).

Svjetlovodna mreža ispunjava suvremene komunikacijske potrebe svakog korisnika. Brzi pristup internetu, video pozivi i sastanci, dijeljenje velikih količina podataka, praćenje televizijskih i video sadržaja – glavne su usluge koje se mogu pružati preko svjetlovodnih mreža bez ograničenja.

Svjetlovodne niti tanke su staklene niti promjera nekoliko stotina mikrometara (100 µm), što odgovara promjeru jedne vlasi ljudske kose. Svjetlovodne mreže nisu vezane na stare telefonske mreže bazirane na metalnim (bakrenim) vodičima, koje se još uvijek široko koriste zbog nedostatka kvalitetnije komunikacijske infrastrukture. Telefonske mreže izvorno su bile namijenjene samo za prijenos govora u analognom obliku. Naknadno su u takve mreže dodane funkcionalnosti koje omogućuju digitalni prijenos podataka, što odgovara različitim vrstama tzv. DSL tehnologija (najraširenije su ADSL i VDSL). Kako to često biva kad se naknadno uvode dodatne funkcionalnosti koje izvorno nisu bile predviđene, DSL tehnologije imaju različita ograničenja. Značajno ograničenje vezano je uz najveću brzinu prijenosa podataka koja se može ostvariti i koja je kod DSL tehnologija uobičajeno reda veličine od nekoliko desetaka Mbit/s, a samo iznimno više od 100 Mbit/s. Osim toga, najveća brzina prijenosa smanjuje se s povećanjem udaljenosti od telefonske centrale – u pravilu na udaljenostima većim od 500 m od telefonske centrale nisu ostvarive brzine veće od 30 Mbit/s. Za razliku od telefonskih mreža, svjetlovodne mreže izvorno su predviđene za prijenos podataka u digitalnom obliku. Najveće brzine svjetlovodnih mreža ograničene su samo vrstom opreme koja je postavljena na krajeve svjetlovodnih niti i ne smanjuju se s povećanjem udaljenosti od glavnog čvora svjetlovodne mreže. S obzirom da je uobičajena međusobna udaljenost glavnih čvorova svjetlovodne mreže reda veličine nekoliko desetaka kilometara, svi korisnici spojeni na svjetlovodnu mrežu unutar radijusa od nekoliko desetaka kilometara od glavnog čvora mogu ostvariti jednake najveće brzine prijenosa podataka.

Za razliku od mobilnih mreža druge, treće i četvrte generacije (2G/3G/4G), kao i mobilnih mreža pete generacije (5G), svjetlovodne mreže ne proizvode nikakva elektromagnetska polja (zračenja) u okolnom prostoru. Podaci se kroz svjetlovodne mreže prenose kroz zatvoreni sustav svjetlovodnih niti (kabela) pomoću svjetlosnih zraka, i izvan tog sustava ne postoji nikakvo elektromagnetsko polje koje bi bilo posljedica rada svjetlovodne mreže. Osim toga, prijenos unutar svjetlovodnih niti (kabela) pomoću svjetlosnih zraka odvija se u vidljivom dijelu elektromagnetskog spektra, što je različiti dio spektra u odnosu na radijske frekvencije koje se koriste kod mobilnih mreža.

 

Načešća pitanja

Tko će biti upravitelj svjetlovodne mreže izgrađene u projektu?

Upravitelj svjetlovodne mreže izgrađene projektom bit će javno trgovačko društvo Tesla net d.o.o. Time će izgrađenom svjetlovodnom mrežom upravljati na sličan način kao i ostalom komunalnom infrastrukturom, a svjetlovodna mreža ostat će u trajnom javnom vlasništvu.

Zašto dajemo suglasnost za izvedbu priključka svjetlovodne mreže?

Suglasnost za izvedbu priključka svjetlovodne mreže predstavlja pristanak vlasnika objekta na izvedbu priključka svjetlovodne mreže na objektu tijekom provedbe projekta. Suglasnost se dostavlja na adresu elektroničke pošte sirokopojasna.mreza@gospic.hr, ili običnom poštom prema uputama u letku „Besplatna svjetlovodna mreža dolazi u vaš dom“ koji će biti distribuiran na adrese korisnika, a dostupan je i u elektroničkoj verziji na ovoj stranici. Detalje oko izvedbe priključka izvođač radova na svjetlovodnoj mreži naknadno će dogovoriti s vlasnikom objekta. Izvođač radova kontaktirat će sve vlasnike objekta koji su dostavili suglasnost prije početka radova na izvedbi priključka. Vlasnik objekta može u suglasnosti navesti i drugu osobu s kojom će se dogovoriti izvedba priključka. Vlasnici stanova i prostora u višestambenim zgradama također dostavljaju pojedinačne suglasnosti za izvedbu priključka za svoje stanove i prostore u zgradi. Međutim, potrebno je da predstavnik suvlasnika u višestambenoj zgradi dodatno kontaktira Grad Gospić na sirokopojasna.mreza@gospic.hr, kako bi se dogovorila izvedba mreže u zajedničkim dijelovima zgrade.

Izvedba priključka besplatna je za sve korisnike koji dostave suglasnost za izvedbu priključka. Također, korisnici mogu u svakom trenutku prije postavljanja priključka povući svoju suglasnost bez ikakvih posljedica.

Na koji način se izvode priključci svjetlovodne mreže u projektu?

Priključci svjetlovodne mreže se većinom izvodi kao zračni. Svjetlovodni kabel polaže se od najbližeg stupa na javnoj površini do objekta korisnika. Unutar objekta postavit će se i priključnica na prikladnoj lokaciji, sve u dogovoru i prema potrebama vlasnika objekta. U manjem broju slučajeva u kojima priključak nije moguće izvesti zračno, priključak do objekta korisnika izvodi se podzemno, također sve u dogovoru i prema potrebama vlasnika objekta. Kao i cijela svjetlovodna mreža, priključak se izvodi pomoću svjetlovodnih (optičkih) kabela. Svjetlovodni kabeli nemaju metalnih dijelova, niti proizvode bilo kakvo elektromagnetsko (radio) zračenje.

Provjerom dostupnosti pokazuje se da moja adresa trenutno nije u obuhvatu projekta. Kada će svjetlovodna mreža biti dostupna i na mojoj adresi?

Uvjetima dodjele bespovratnih potpora za izgradnju širokopojasnih mreža u financijskoj perspektivi EU fondova 2014.-2020., tijekom koje se provodi i ovaj projekt, određeno je da se bespovratne potpore mogu koristiti samo za izgradnju svjetlovodnih mreža do adresa na kojima nije dostupan pristup internetu s brzinama od najmanje 30 Mbit/s. Ti uvjeti propisani su na razini Europske unije još 2013. kako bi se dodjela bespovratnih potpora za širokopojasne mreže primarno usmjerila u područja u kojima su dostupne brzine pristupa internetu vrlo niske, i kako bi se zaštitila ulaganja postojećih operatora. U međuvremenu su se potrebne brzine pristupa internetu povećale, i brzina od 100 Mbit/s je minimalna brzina koja bi trebala biti dostupna svim korisnicima. U novoj financijskoj perspektivi EU fondova 2021.-2027. bespovratne potpore moguće je osigurati i za adrese na kojima nije dostupan pristup internetu s brzinama od minimalno 100 Mbit/s. Uvjeti i dinamika dodjela bespovratnih potpora u novoj financijskoj perspektivi EU fondova 2021.-2027. u ovom trenutku još nisu poznati. Neovisno o tome, nastojat će se u što kraćem roku, paralelno, ili nakon završetka provedbe ovog projekta, osigurati dostupnost svjetlovodne mreže za sve adrese na području Grada Gospića, Grada Otočca i Općine Plitvička Jezera.

Na koji način ću moći koristiti usluge preko izgrađene svjetlovodne mreže u projektu?

Svjetlovodnom mrežom izgrađenom u projektu upravljat će javno trgovačko društvo Tesla net d.o.o.. Tesla net d.o.o. će s operatorima na tržištu sklopiti ugovore o pristupu svjetlovodnoj mreži, na način da će operatori na tržištu moći pristupiti svakom krajnjem korisniku spojenom na mrežu i ponuditi mu usluge (npr. pristup internetu, TV usluge, telefonske usluge i dr.). Tesla net d.o.o. neće pružati maloprodajne usluge krajnjim korisnicima. Radi se o tzv. veleprodajnom modelu pružanja usluge, u kojem je Tesla net d.o.o. pružatelj veleprodajnih usluga pristupa svjetlovodnoj mreži i najma svjetlovodnih niti do krajnjih korisnika za sve operatore na tržištu pod jednakim uvjetima. Krajnji korisnici će birati operatora s kojim će sklopiti ugovor za željene usluge. Neovisno o odnosu Tesla net d.o.o. i operatora na tržištu, krajnji korisnici će, kao i dosada, sklapati pretplatnički ugovor i plaćati usluge samo odabranom operatoru koji će im pružati maloprodajne usluge. No, za razliku od sadašnjeg stanja, maloprodajne usluge bit će kvalitetnije, a krajnji korisnici imat će veću mogućnost odabira operatora.

Mogu li se putem svjetlovodnih mreža pratiti televizijske i video usluge?

Naravno, putem svjetlovodnih mreža mogu se distribuirati različite televizijske i video usluge i sadržaji. Zbog značajno većeg kapaciteta prijenosa u odnosu na stare telefonske mreže, kroz svjetlovodne mreže moguće je distribuirati bez ograničenja televizijske i video programe i sadržaje visoke razlučivosti (HD), te istovremeno veći broj televizijskih kanala ili video sadržaja za istog krajnjeg korisnika. Npr. u istom kućanstvu može se istovremeno pratiti bilo koji „standardni“ televizijski program na TV uređaju, „over-the-top“ video sadržaj može se pratiti na drugom TV uređaju, na trećem uređaju spojenom na internet mogu se gledati različiti zabavni videozapisi, a preko četvrtog uređaja može se odvijati poslovni videokonferencijski poziv.

Što će biti s mojim postojećim ugovorom s operatorom nakon što svjetlovodna mreža postane dostupna?

Grad Gospić, Grad Otočac, Općina Plitvička Jezera, kao niti Tesla net d.o.o., neće biti pružatelji maloprodajnih usluga za krajnje korisnike putem svjetlovodne mreže koja se gradi kroz projekt (npr. internetskih, TV ili telefonskih usluga) i neće sklapati pretplatničke ugovor s krajnjim korisnicima. No, kapaciteti svjetlovodne mreže bit će dostupni svim operatorima pod jednakim uvjetima i očekujemo da će usluge većine operatora na tržištu, nakon završetka izgradnje svjetlovodne mreže, u kratkom roku biti dostupne svim krajnjim korisnicima. Krajnji korisnici će birati operatora s kojim će sklopiti pretplatnički ugovor za željene usluge, kao što je i dosada slučaj, a odabrani operator pružat će usluge krajnjem korisniku putem nove svjetlovodne mreže.

Uobičajena praksa operatora je da s krajnjim korisnicima sklapaju pretplatničke ugovore na razdoblje od 24 mjeseci nudeći određene pogodnosti (tzv. „obvezno trajanje pretplatničkog ugovora“). Takva obveza nije i uvjet da vam operatori pružaju usluge, tj. operatori vam mogu pružati usluge i kroz pretplatnički ugovor bez „obveznog trajanja pretplatničkog ugovora“, a takav ugovor možete raskinuti (tj. otkazati uslugu) u bilo kojem trenutku. S obzirom da se očekuje da će usluge putem svjetlovodne mreže postati dostupne tijekom 2023., poželjno je da krajnji korisnici u tom trenutku mogu slobodno izabrati bilo kojeg operatora koji će im pružati usluge putem nove svjetlovodne mreže, tj. da nisu vezani pretplatničkim ugovorom s obveznim trajanjem ugovora na dulji rok. Stoga možemo savjetovati krajnjim korisnicima da ocijene da li im je tijekom 2022. i 2023. isplativo sklapati pretplatničke ugovore za usluge u nepokretnoj mreži s obveznim trajanjem ugovora.

Proizvode li svjetlovodne mreže, poput mobilnih mreža, elektromagnetska polja i zračenja?

Za razliku od mobilnih mreža druge, treće i četvrte generacije (2G/3G/4G), kao i mobilnih mreža pete generacije (5G), svjetlovodne mreže ne proizvode nikakva elektromagnetska polja (zračenja) u okolnom prostoru. Podaci se kroz svjetlovodne mreže prenose kroz zatvoreni sustav svjetlovodnih niti (kabela) pomoću svjetlosnih zraka, i izvan tog sustava ne postoji nikakvo elektromagnetsko polje koje bi bilo posljedica rada svjetlovodne mreže. Osim toga, prijenos unutar svjetlovodnih niti (kabela) pomoću laserskih zraka odvija se u vidljivom dijelu svjetlosnog spektra, odnosno radi se o različitom frekvencijskom području u odnosu na mobilne mreže koje rade u radiofrekvencijskom području.

Na koji su način svjetlovodne mreže povezane sa starim telefonskim mrežama s bakrenim kabelima?

Svjetlovodne mreže nemaju veze sa starim telefonskim mrežama. Radi se o različitim generacijama komunikacijskih mreža, pri čemu su telefonske mreže danas tehnološki zastarjele, a njihov ekonomski vijek trajanja se bliži kraju, ili je već prošao. Kod izgradnje svjetlovodnih mreža, do krajnjih se korisnika postavljaju potpuno novi svjetlovodni kabeli, a isto tako se uspostavljaju novi čvorovi svjetlovodne mreže s novom komunikacijskom opremom.

Da li će se nakon izgradnje svjetlovodne mreže ukloniti stara telefonska mreža s bakrenim kabelima?

Starom telefonskom mrežom upravlja operator HT. Izvjesno je da će stara telefonska mreža biti uklonjena kada će se svim korisnicima usluge moći pružati putem nove svjetlovodne mreže. Eventualno uklanjanje stare telefonske mreže nije povezano s provedbom ovog projekta i izgradnjom nove svjetlovodne mreže.

 

Europska unija Europski strukturni i investicijski fondovi Operativni program - Konkurentnost i kohezija

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Za više informacija o EU fondovima: razvoj.gov.hr | www.strukturnifondovi.hr | www.safu.hr Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Grada Gospića. Grad Gospić, Budačka 55, 53000 Gospić